Contact

Carmen PizarroOp dit moment mag ik opladen tijdens een sabbatical. Hierdoor is de praktijk voor langere tijd gesloten.

Mijn onderstaande collega is wel bereikbaar op het praktijkadres van Psychologie Praktijk Pizarro.

Inge Verhoeven

Toe aan verandering in relaties, je werk, je leven? Meer leven vanuit kracht en inspiratie? Je eigen kracht herontdekken en inzetten in dat wat je van harte wil?

Ik ben een ervaren (neuro)psycholoog met een cognitief therapeutische (oa emdr, schematherapie, mindfulness, ACT) en holistische, systemische- en lichaamsgerichte grondslag (oa Phoenix opleiding, Interakt, Gwenn Timmer). Ik heb kennis en (levens)ervaring opgedaan in de poliklinische revalidatie (jongeren met NAH), onderwijs (TU Delft), onderzoek (lectoraat revalidatie HHS) en behandeling van jongeren met een eerste psychose en de begeleiding van ouders, broers en zussen.

Ik denk graag, ook buiten de gebaande paden, en zoek verbinding tussen de (evidence based) reguliere behandelinzichten en complementaire inzichten (bv opstellingen, creatieve technieken zoals Vedic Art). Ik zie mogelijkheden, hou van relativeren en van samenwerken. Jouw vraag en verlangen zijn het vertrekpunt van ons traject en dan samen werken aan bijvoorbeeld anders omgaan met stress en conflicten, verbeteren van je relaties, meer balans in je werk en privé, meer plezier en passie in dat wat je doet. Even samen oplopen en weer in beweging komen.


Neem vrijblijvend contact op
Drs. Inge verhoeven
tel: 06-36037498
email: info@mens-en-bewegen.nl
web: www.mens-en-bewegen.nl

Er is momenteel een stop op het aannemen van nieuwe trajecten.

Via het onderstaande formulier kunt u contact opnemen:

  Uw naam (verplicht)

  Partner's naam (optioneel)

  Uw email adres (verplicht)

  Partner email adres (optioneel)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Psychologie Praktijk Pizarro
  Delftstede, Phoenixstraat 66, Kamer 213, 2611 AM Delft

  Bereikbaarheid

  Delftstede is bereikbaar met tram 1 en 19 en ligt op 600m lopen van het NS station

  Parkeren is mogelijk in P garage Prinsenhof. Parkeer in het blauwe vak en neem uitgang “Museum Prinsenhof / Oude Kerk”.

  Indien u een klacht heeft kunt u dit altijd met mij bespreken. Mochten wij er samen toch niet uitkomen, dan kunt u terecht bij het NIP en zij zullen uw klacht dan zorgvuldig in behandeling nemen.

  Toepassing

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, die zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan tussen Psychologie Praktijk Pizarro en de daar werkzame zorgverleners (verder: Psychologie Praktijk Pizarro) en u als cliënt, respectievelijk als externe opdrachtgever. Voor niet-psychologische coaching en voor trainingen gelden aparte algemene voorwaarden.

  Inspanningsverplichting

  Wij zullen de overeenkomst, op basis van een inspanningsverplichting, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  Afspraken / afzegging

  Wij werken op basis van zorgvuldig ingeplande afspraken. Het kan natuurlijk gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Dit kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling (per telefoon, sms of e-mail). Bij niet afzeggen (‘no show’) of niet tijdig afzeggen zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. In geval van overmacht, ter beoordeling van Psychologie Praktijk Pizarro, kan op deze voorwaarde een uitzondering worden gemaakt.

  Onverzekerde zorg

  Het kan zijn dat er sprake is van onverzekerde zorg. Wij zullen u altijd hierover tevoren mondeling informeren. In dat geval sturen wij u na afloop van de behandeling een rekening. Bij werkgerelateerde problematiek kunt u van tevoren met uw werkgever overleggen over een vergoeding.

  Betalingstermijn

  De rekeningen die u van Psychologie Praktijk Pizarro ontvangt, dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.

  Gevolgen van niet of niet-tijdige betaling

  Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, bent u in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Psychologie Praktijk Pizarro zal vanaf dat moment een rente in rekening mogen brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand over de hoofdsom, met een minimum van € 25, zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen.

  Bij niet-betaling binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum kan Psychologie Praktijk Pizarro u een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt u een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht.

  Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan uw verplichtingen, dan is Psychologie Praktijk Pizarro zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 113,45.

  Bij betalingsachterstand is Psychologie Praktijk Pizarro gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  Aansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van Psychologie Praktijk Pizarro is in haar totaliteit te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

  Privacy en geheimhouding

  Al hetgeen wordt besproken tussen u en uw hulpverlener blijft vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Samenwerking met huisartsen en Arboartsen is erg belangrijk. Alleen met uw toestemming informeert uw behandelaar de betrokken huisarts en/of Arboarts over het verloop van de behandeling. Mocht het voor de behandeling wenselijk zijn om informatie op te vragen bij anderen dan uw huisarts of Arboarts, bijvoorbeeld een eerdere hulpverlener, dan wordt ook hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.

  Klachten

  De psychologen van Psychologie Praktijk Pizarro werken volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Als u klachten heeft over onze dienstverlening doet u er goed aan dit met ons te bespreken. Als wij er samen niet uit komen, kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het website adres van het NIP is www.psynip.nl

  Toepasselijk recht en geschillen

  De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Samenwerkingpartners binnen de regio:

  Praktijk voor psychologie, relatietherapie en coaching
  Rietveld 45
  2611 LG Delft
  Web www.peptalk-psychologen.nl
  E-mail  info@peptalk-psychologen.nl

  Wij zijn een klein, hecht team van gekwalificeerde GZ-psychologen en psychotherapeuten die intensief samenwerken bij complexere geestelijke zorgtrajecten.
  T: 070-2051031
  E: administratie@praktijkinteam.nl
  W: www.praktijkinteam.nl

  Begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen bij echtscheiding, ziekte, dood en andere psychosociale problemen
  T: 06 2180 7653
  E: info@emoties-enzo.nl
  W: www.emoties-enzo.nl
  Master Manueel Therapeut
  Extended Scope Therapeut
  www.andriesdelange.nl
  06-14 37 59 25
  Vinkenborghlaan 37
  2265 GH Leidschendam
  070-3175296
  www.andriesdelange.nl
  info@fysiotherapie-leidschendam.nl

  Maaike van Leur
  Noordeinde 21A
  2611 KE Delft
  06-36160502
  Email: maaikevanleur@haptonomie-delft.nl
  www.haptonomie-delft.nl

  Krooneendstraat 14
  2492 NG Den Haag
  06 – 21 95 33 98
  www.visieopgevoel.nl
  contact@visieopgevoel.nl
  Graphic Design Agency: [DE]APPLEBOY – www.martijn.es
  Website bouw en hosting en ICT advies: greuve.com